Mazagrande | ochutnej #zvědavost

PRAVIDLA SOUTĚŽE
„VYHRAJ EXPEDICI MAZAGRANDE“
„NAJDĚTE SOUTĚŽNÍ KÓD, SPLŇTE SOUTĚŽNÍ ÚKOLY A STAŇTE SE JEDNÍM ZE 4 ÚČASTNÍKŮ EXPEDICE MAZAGRANDE!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže
„VYHRAJ EXPEDICI MAZAGRANDE“
(dále jen „soutěž“). 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel a zadavatel soutěže:
 2. Pořadatelem soutěže je společnost Etnetera Motion, s.r.o., IČ: 02832020, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C224167 (dále jen „pořadatel“).

  Zadavatelem akce je společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4; IČO: 16190793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1744 (dále jen „zadavatel“).

 3. Doba a místo konání soutěže:
 4. Soutěž probíhá v termínu od 27. 6. 2017 00:00:01 hod. do 23. 7. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.mazagrande.cz (dále jen „místo konání soutěže“)

  Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

  Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

 5. Účast v soutěži:
 6. Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

  • Nalezne jeden z kódů, které jsou ukryty na několika fotografiích na facebookovém profilu (https://www.facebook.com/OchutnejZvedavost/) nebo na instagramovém profilu (https://www.instagram.com/mazagrande/). Kód je doplněný do fotografie vždy tak, aby jej nebylo vidět hned na první pohled – účastník musí i zvětšovat fotografii.
  • Účastník, který kód nalezne, jej vyplní na webové stránce www.mazagrande.cz/expedice a kliknutím na tlačítko „Přejít na další krok“ jej odešle. Pokud je soutěžní kód správný, dostane se účastník na další krok a zde vyplní dvě soutěžní otázky (k jedné z nich může i doplnit fotografii) a své kontaktní údaje. Poté odešle formulář a dokončí registraci do soutěže. 
  • Kliknutím na potvrzovací tlačítko potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.
  • Okamžikem doručení soutěžní registrace do soutěže (potvrzením úspěšného uložení údajů na webové stránce po odeslání formuláře), je soutěžící zařazen do soutěže.

  V případě, že soutěžící na www.mazagrande.cz/expedice nesplní podmínky soutěže, odeslání formuláře provede dříve či později, než je termín konání soutěže, nebo zadá stejné kontaktní údaje opakovaně, nebude do soutěže zařazen.

  Účastníci odesláním webového formuláře s vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude po dobu 2 let uveřejněno na www.mazagrande.cz nebo na www.tchibo.cz  v případě, že se stanou výherci v soutěži.

  Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit pouze jednou.


 7. Výhry v soutěži:
 8. Do soutěže jsou vloženy celkem 4 ks výher (tedy čtyři čtyřdenní expedice) pro Českou republiku,

  • Jedna expedice obsahuje 4 dny strávené s následujícími osobnostmi:
   • Expedice / Adam Ondra - Lezec
   • Expedice / Tereza Sychrová - Foodblogerka
   • Expedice / Petr Hricko - Fotograf
   • Expedice / Jiří Charvát – Improvizátor / básník
  • Výherce vyhrává 1 kus jedné výhry.
  • Jednotlivé dny expedice se konají v různých termínech a přesný datum bude upřesněn výhercům soutěže.
  • Součástí expedice je transport z Prahy na místa expedice. Výherce si musí však zajistit dopravu do místa odjezdu - Prahy, na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost. Pořadatel, ani zadavatel expedice není v žádném případě odpovědný za jakékoliv možné či vzniklé problémy s cestou do místa odjezdu.
  • Výherce také zodpovídá za svůj zdravotní stav a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou i s expedicí.
  • Termíny výhry jsou pevně dány a výherce si je nemůže vybrat. Pořadatel, zadavatel ani pořadatel expedice nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka výhry vzniklé v místě realizace výhry.
  • Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce utrpí během dopravy a během konání expedice. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti na expedici a pokyny pořadatele, zadavatele či pořadatele expedice. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce vyloučen.

   (dále jen „výhra“).


 9. Určení výherců, mechanika soutěže
 10. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

  Pro tuto soutěž je určena následující mechanika:

  • Účastník soutěže musí nalézt a vyplnit správný kód, pomocí kterého postoupí na další soutěžní úkol.
  • Účastník soutěže musí vyplnit správnou odpověď na soutěžní otázku.
  • Účastník soutěže musí odpovědět na otázku „Co pro tebe znamená zvědavost“ – a může i doplnit fotografii.
  • Porota ustanovená pořadatelem soutěže ohodnotí odpovědi na otázku „Co pro tebe znamená zvědavost“ a vybere 4 nejlepší.

  Výherci budou kontaktováni přes e-mailovou adresu, kterou uvedli v registraci do soutěže, nejpozději však do 27. 7. 2017, 17. hodiny. Výherce bude vyzván, aby nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy, dodal pořadateli soutěže podrobnější kontaktní údaje výherce.


  Čas odeslání soutěžních odpovědí se řídí jedině dle nastavení konkrétního času na serveru webového portálu www.mazagrande.cz,


  Pokud soutěžící nedodá kontaktní údaje výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí, s tím, že tento postup bude opakován max. dvakrát.


  V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistující e-mailové adresy), ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.


 11. Podmínky pro vkládané fotografie
 12. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže fotografie, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.  Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vložené fotografie a že jím vložené fotografie neporušují žádná práva třetích osob ani zákonné podmínky (např. práva zobrazených osob). Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci zadavateli k tomu, že jím vložená fotografie bude zveřejněna na Internetu, případně v jiných médiích, v souvislosti s touto soutěží. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli zadavatele či pořadatele a za takové šíření již zadavatel či pořadatel neodpovídají.


 13. Obecná ustanovení
  • Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  • Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici e-mailová adresa info@motion.cz, která bude v provozu v době konání soutěže.
  • Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. 
  • Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  • Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.
  • Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé.
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli a nebo zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
  • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel a nebo pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.
  • Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že ze stejného důvodu mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.
  • Účastí v soutěži, resp. odesláním soutěžní registrace, souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4; IČO: 16190793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1744, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
  • Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  • Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.
  • Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.
  • Zadavatel nebo pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.
  • V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.
  • Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.mazagrande.cz

  V Praze dne 25.6.2017

   

  Pořadatel:
  Etnetera Motion, s.r.o.,
  Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,
  Česká republika

Rádi bychom ti poskytli ze stránek co nejlepší zážitek, o nich to totiž přece v životě je.
Stisknutím tlačítka „OK“ souhlasíš s tím, abychom ti poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě tvých údajů o sledování.